Email
Clau
Repeteixi la clau
Nom
Cognom
Mòbil
Desitja facturar les compres
loader
Seleccionar NIF NIE Passaport
CIF
Direcció
Codi postal
Ciutat
Província/Estat
País
loader
Referencia
Fecha arribada
Pickup arribada
Fecha sortida
Pickup sortida
Origen
Destí
Vehícle
Adultos
Nens
Bebes
Nom Client
Email Client
Preu
Referencia
Pickup arribada
Pickup sortida
loader
Email
Clau
Repeteixi la clau
Nom
Cognom
Mòbil
Desitja facturar les compres
loader
CIF
Nome
Direcció
Codi postal
Ciutat
Província/Estat
País
Vencimient
Forma de pagament
loader
Email
Clau
He perdut la contrasenya
loader
Se li enviarà un correu en aquesta compte de correu electrònic amb les instruccions per restablir una nova contrasenya.
Email
loader
No es pot modificar les dades del seu perfil durant una reserva. Si us plau, finalitzi la seva reserva actualo surti de la reserva actual per actualitzarles dades del seu perfil.
Està segur que desitja anul.lar la reserva?
loader
L'informem que si modifica les dades de la reserva, se li cobraran despeses de gestió, més la diferència de preus.
Nom
Cognom
Anada
Dia d'arribada
Arribada del vol
Número de vol
Direcció ciutat / Nom Creuer / Tren
loader
L'informem que si modifica les dades de la reserva, se li cobraran despeses de gestió, més la diferència de preus.
Nom
Cognom
Anada
Dia d'arribada
Arribada del vol
Número de vol
Direcció ciutat / Nom Creuer / Tren
Tornada
Dia de sortida
Sortida del vol
Número de vol
Direcció ciutat / Nom Creuer / Tren
loader
logo moventis

Barcelona TransfersBarcelona Transfers

Aeroport de destí
Destí aeroport
loader
Aeroport d'arribada
loader
Destí del trasllat
loader
Dia d'arribada:
Dia de sortida:
Arribada del vol:
Adults:
Infants:
Nens:
Trasllat de sortida:
ZONA AGENTS
ZONA HOTELS

By continuing to use this site you consent to the use of cookies on your device as described in our cookie policy unless you have disabled them. See our cookie policy. X Close

Modificacions i cancelacions de la reserva:
Per modificar els números de vol, horaris, nom del allotjament, número de mòvil o cancel.lar una reserva, utilitzi la opció de Mis reservas.

Si desea cambiar las fechas de salida o de regreso, localidad, número de pasajeros o el tipo de vehículo, por favor póngase en contacto con nosotros vía email a través de: admin@barcelonatransfers.com

Telèfon des de España: 937 672 836
Telèfon des de fora de España: 0034 937 672 836
Horario de atenció al pùblic: Dilluns a Divendres 9:00-17:30
En el caso poc probable d'una queixa:
Barcelonatransfers té especial cura de qualssevol incidència que hagui sufert durant el seu trajecte. Si no està satisfet amb qualssevol elelment de la prestació del servei li demanem es posi amb contacte amb Barcelonatransfers por escrit en els 28 dies següents al seu trasllat. Per a poder analitzarqualssevol incidència que hagui tingut, es haurà d'enviarels detalls de la mateixa per correu electrònic a admin@barcelonatransfers.com Tot ha d'estar remés per secrit, no tinguent validesa els comentaris telefònics. farem tot el possible per resoldre la seva queixa en el periode de 28 dies.
Destins destacats
El estar especializats en oferir trasllats desde l'aeroport i port de Barcelona, Girona y Reus els hi podem oferir el millor servei al millor preu a qualssevol destí de la zona.
BCN City
desde 10,00€
Calella
desde 9,00€
Lloret de Mar
desde 9,00€
Salou
desde 6,70€